هنریاران | بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
  
1/4

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری

2/4

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
3/4

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
4/4

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری

بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری
بازدید هنرمندان و ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری